Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Opa! Interiors

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Sklep internetowy Opa! Interiors, działający pod adresem opainteriors.com prowadzony przez Olga Siczek – Żyśko Opa! z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 75/1, NIP: 9482564058 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul Bluszczańska 75/1 00-712 Warszawa oraz pod adresem poczty elektronicznej: hello@opainteriors.com 

Do korzystania ze sklepu internetowego Opa! Interiors niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 400MHz, 128MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Opa! Interiors towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu opainteriors.com, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym opainteriors.com składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego opainteriors.com. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego opainteriors.com zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zamówienia w sklepie internetowym opainteriors.com można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu opainteriors.com – wypełniając formularz na stronach sklepu,

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu na który ma być wysłany towar,  adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji może zostać dodatkowo potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą elektroniczną.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.

Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Olga Siczek Żyśko Opa!, ul. Mińska 25c lok U3, 03-808 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. 

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Olga Siczek Żyśko Opa! przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta.

PŁATNOŚĆ

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

W sklepie opainteriors.com istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego firmy Olga Siczek Żyśko Opa! Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

Płatność e-przelewem oraz kartami kredytowymi za pośrednictwem serwisu PayU S.A. (payu.com).

Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na początku składania zamówienia.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU S.A. (payu.com).

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU S.A. (payu.com).

DOSTAWA

Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu opainteriors.com

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym.

W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego Opa! Interiors w formie elektronicznej. 

Dostawa towaru realizowana jest kurierem DPD lub innym typem przewoźnika o czym kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem informacji zawartych na stronie internetowej lub w wiadomości mailowej.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący o ile informacja na stronie nie stanowi inaczej.

Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera/ listonosza i w jego obecności.

W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera/Listonosza sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.

Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi/Listonoszowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie.

Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający.

Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie opainteriors.com zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.

Podstawą reklamacji nie może być naturalny proces starzenia się mosiądzu – jest to cecha charakterystyczna dla tego metalu.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA I SERWIS

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym Opa! Interiors są objęte 4 miesięczną gwarancją Sprzedającego.

Za wadę produktu nie uznaje się naturalnego zużycia produktu w szczególności procesy utleniania i innych reakcji chemicznych powłok metali, np. mosiądzu, miedzi, aluminium, stali.

Podstawą reklamacji jest oryginał lub kopia dokumentu zakupu.: paragon, faktura.

Sprzedający rozważy gwarancję w terminie 30 dni od dostarczenia wadliwego towaru i, w przypadku uznania roszczenia, wymieni wadliwy towar na nowy lub (w przypadku w którym sklep opainteriors.com nie posiada w magazynie danego modelu) zwróci kwotę jaką kupujący za towar zapłacił na konto bankowe wskazane przez kupującego.

REKLAMACJE I ZWROTY

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – oryginał dokumentu gwarancyjnego lub kopię dokumentu zakupowego.

Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny).

Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamieszczone na stronach sklepu internetowego opainteriors.com zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia jak również w wyniku istnienia specyficznych śladów narzędzi użytych do produkcji produktów (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, faktura, wykończenie krawędzi itp.).

Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego opainteriors.com towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Olga Siczek Żyśko Opa!, Bluszczańska 75/1, 00-712 Warszawa jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym opainteriors.com

Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).

Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Olga Siczek Żyśko Opa! oraz ich poprawiania.

Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem TUTAJ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym opainteriors.com konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług opainteriors.com zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym TUTAJ oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego opainteriors.com

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym Opa! Interiors konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 29.10.2018r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.Blu

O mnie

OPA! Interiors to sklep internetowy dla wszystkich kochających piękne wnętrza. 

W naszej ofercie znajdziesz mosiężne uchwyty meblowe, złote uchwyty meblowe oraz uchwyty meblowe ze stali nierdzewnej.

Stale poszerzamy nasz asortyment o nowe, ciekawe produkty o minimalistycznym, ponadczasowym wzornictwie

Dziękujemy, że jesteś z nami!

odkryj świat mosiężnych uchwytów i gałek meblowych opa!

Instagram

Archiwum